11 تیر 1398

در سـوز بنــان الاهـــه ی ناز تویی

تـارِ ســـه نــخِ جلیـل شهـناز تویی

ازعشق رُخت"مرغ سحر"میخواند

زیـــرا نفس "خـــــدای آواز" تویی