دسته ها

اشعار پیشنهادی

غزلیات علی قیصری

علی قیصری

قشنگی خوشگلی زیباترینی


قشنگی خوشگلی زیباترینی
بهشتی بهتــر از بـاغ بـرینی

بکن لبریزم از گلخنده هایت
که ضربآهنگ شعرِ دلنشینی

( علی قیصری )
1 21 آبان 13980 67

دوتا چشم خمارت خواب دارد


دوتا چشم خمارت خواب دارد
لـب ســرخت شــراب ناب دارد

عزیـزم روی ماهت را نپـوشان
که شبها جلــوه ی مهتاب دارد

( علی قیصری )
2 17 آبان 13980 55

حکایت از غم دیرینه دارد


حکایت از غــم دیـــرینه دارد
هزاران قصه را در سینه دارد

نگینِ روی بازوبنــدِ سهـــراب
نشان از رستم و تهمینه دارد

( علی قیصری )
2 10 آبان 13980 35

گرچه از جنس گلی از خودِ گل نازتری


گرچه ازجنس گلی ازخودِ گل نازتری
بین صد گونه ی گل از همه طنازتری

به خدایی که مرا ساده گرفتار توکرد
از غـم و سیل بـلا خـانه بــراندازتـری

آخر ازعشق تو گاهی به خیالم نرسد
که بجویم نفسی هـمدل و همرازتری

درپس پنجره ی منزل حافظ مَنشین
که کنـد وصف تـو را رنـدِ غـزلبازتری

نکند عکس تو را باز بــه تصویر کشد
شاعـــرِ نـو قلـــم ِ قــافیه پـــردازتری

به شراب و شرر ساغــر پر باده قسم
تا ابـــد لب ننهــم‌ بـــر لب دمسازتری

شاعرچشم توهستم عسلِ شعر وغزل
اینقَدرعشوه نکن کز همه کس نازتری

( علی قیصری )
2 8 آبان 13980 69

بزن آهنگ بشکن را که بشکن بشکن است امشب


بزن آهنگ بشکن را که بشکن بشکن است امشب
پیاپی آن چـه می ریـزد گلِ پیراهن است امشب

کنـــارِ زنبـــقِ وحشی صبــا پیــوسته می رقصد
به نازِ نسترن هایی که پشت خرمن است امشب

هنــوز از راه نامــــردی حسادت می کـند گــویا
غـم دیـرینه انگاری کـه با ما دشمن است امشب

الا "یـــا ایهّـــــا الســـاقی اَدِر کـــــاَســـاً و ناوِلها"
که دُردِ ساغر و پیمانه ها مرد افکن است امشب

سُــرور و جشــن شـادی را سیاهی بـــر نمی تابد
درونِ منـــزلِ دشمن صــدای شیون است امشب

خـداونـدا که کـوه یخ بـه زودی سرنگون گــردد
تمــام ِآرزوهــــایم شکــست بهـــمن است امشب

یکی از کوچه ام بگذشت و سهواً حلقه بر در زد
به خود گفتم عسل بانو درآغوش من است امشب

( علی قیصری )
1 6 آبان 13982 29

هرچند که راه گذرم کوی شما نیست


هـر چند کــه راهِ گـذرم کـوی شما نیست
محـراب دعا جـز خـم ِ ابروی شما نیست

چشمم نشود ثانیـه ای خیـره بــه مهتاب
زیرا کـه درخشنده تـر از روی شما نیست

موجی کـه گــریزان شـود از جنبش دریا
پیچیده تر ازحلقه ی گیسوی شما نیست

گاهی نــزنـم بــر ســر راهــت بــه لباسـم
ازشیشه ی عطری که پرازبوی شمانیست

ای دشـــت تنـت منطـــقه ی بـاز شکـاری
کبکی به خـــرامانی تیهـــوی شمـا نیست

از شـال و کـت و پیـرهنـم بــوی تـو آیـد
هرچندکه برشانه ی من موی شما نیست

پُر کن دو سه پیمانه که پالوده ی شیراز
خـوشمزه تر از شربت لیمـوی شما نیست

آلـوچـه ی لبهای تـو از ریـزه ی قـند است
هــر میوه بــه شیرینی آلــوی شما نیست

شاعـر نکشان حـرف و سخـن را به درازا
گـویا عسلت گفته کـه بانـوی شما نیست

( علی قیصری )
3 28 مهر 13980 30

به زیر شاخه ی سیب و سپیـدار


به زیر شاخه ی سیب و سپیـدار
بخوان شعری ولی از عشق دلدار

پیاپی زخمــه زن‌ بــر سیم لرزان
بـزن "تار و بــزن تار و بــزن" تار

( علی قیصری )
1 27 مهر 13980 30

دراین شب های سرد بی ستاره


دراین شب های سرد بی ستاره
بریز از گوشه ی چشمت شراره

چنــان‌ ریــزد پیاپی سوز سرما
کــه انـدازد نفــس را از شمـاره

( علی قیصری )
1 26 مهر 13980 42

ای قاصدک از راهِ طـویل آمده ای


ای قاصدک از راهِ طـویل آمده ای
از منطقـه ی سبـزِ چَـویل آمده ای

با گوش خـودم شنیدم از باد صبا
دوش از طرف دخترِ ایل آمده ای

( علی قیصری )
0 10 مهر 13980 60

به دور از لاله های باغ رویت


به دور از لاله های باغ رویت
شـدم آسیمـه سـر در آرزویت

اگـر شُل تر ببندی روسـری را
بسازم لانـه ای در لایِ مویت

( علی قیصری )
1 6 مهر 13980 55

در کوچه صدای کفش پاییز آمد


در کوچه صدای کفش پاییز آمد
تا پشت ِ در مهــرِ غــزل ریـز آمد

از چـــادر او بــرگ‌ طلا می ریزد
باخش خش اشعارِ دل انگیز آمد

( علی قیصری )
3 3 مهر 13980 70

همانا عشق واحساس آفریده


همانا عشق واحساس آفریده
گلستانی پُــر از یاس آفـریده

به نام معجـزه تنـدیس زن را
به روی شمش الماس آفریده

( علی قیصری )
3 27 شهریور 13981 54

در این وادی دلِ شـادی نمـانَد


در این وادی دلِ شـادی نمـانَد
نشــان از رنـگ ِ آبــادی نمــانَد

پریشانتر مگـردان خاطـرت را
که‌ از مـا یک نفس یادی نمانَد

( علی قیصری )
3 24 شهریور 13980 57

دخترم جانِ دلم جوجه ی دور از بغلم


دخترم جانِ دلم جوجه ی دور از بغلم
گنـدم تازه به دست آمـده از مـاحَصَلم

غــزلِ سـر زده از حـس تبالـوده ی من
شعرِجاری شده در پاسخ عکس العملم

میوه ی عشق دو پیوندِ اهوارایی پاک
حاصلِ عمر من و شیره ی جانِ عسلم

امتـدادِ خط عصیانِ شر و شورِ هوس
سنــدِ تـاب و تـب ِ سیـب گنـاه غــزلـم

هاله‌ ی رو به زمین آمده از خرمن ماه
جلـوه ی پُـر شررِ شب شکـنِ بی بَـدَلم

بغلم کن که کمی بوسه به مویت بزنم
قبل از آنی کـه مـرا از تـو بگیرد اجـلم

وقت‌ آن‌ شدکه صمیمانه‌ بگوید پدرت
زنده‌ ازعشق تو و عشوه ی بانو عسلم

( علی قیصری )
5 20 شهریور 13980 108

عشقـم، نفسـم، زنــدگی ام، دلبـــرِ نازم


عشقـم، نفسـم، زنــدگی ام، دلبـــرِ نازم
ای سیب تنت وسوسه ی غیـر مجـازم

در سینه ی شب آه وغم‌ وشکوه بریزد
از تار و دف و نالـه ی پُرسوز و گـدازم

در کــوچـه ی پُـر پیـچ درونـم بزند نق
با کــودک دل ای گـلِ نازم چــه بسازم

نازک تـنِ چـــادر بــه ســرِ گــونه اناری
شد بافـه ی گیسوی تــو یلــدای درازم

با آنکه هـوس در دل مـن جــای ندارد
گلخـنده ات آخـر بکنـد وســوسه بازم

دلشوره ام از بُعد گـذرگاهِ خمیده ست
چون جنگل چالوسی ومن پیچ هـرازم

کنـدوی لبت ای عسلم منبع شهد است
پیــوسته بـرآنـــم کـــه لبـت را بنـوازم

( علی قیصری )
3 14 شهریور 13980 123

مــنِ شـرجی زده اهـل جنوبم


مــنِ شـرجی زده اهـل جنوبم
بــه دنبـال نسیمی در غــروبم

پسین پا میگذارم روی ساحل
کـه تـن را بـر تـن دریـا بکوبم

( علی قیصری )
3 13 شهریور 13980 111

مگــر بانـــو نمی دانی قشنـگی


مگــر بانـــو نمی دانی قشنـگی
میـان دلـربایان شـوخ و شنگی

نگاهت میزند بر هـر دلی چنگ
بـه چشمـانت قسم مِثل پلنگی

( علی قیصری )
2 10 شهریور 13980 113

سرودِ بـرتر از شعــر و غـزل باش


سرودِ بـرتر از شعــر و غـزل باش
برای مرد و زن ضرب المثل باش

جهـان را پــر بکـن از روشنـــایی
چـــراغِ سر درِ بیــن المـــلل باش

( علی قیصری )
3 10 شهریور 13980 74

ﺍﮔـﺮ جسمم بسوزد از ﺗﺐ ﻋﺸﻖ


ﺍﮔـﺮ جسمم بسوزد از ﺗﺐ ﻋﺸﻖ
ﻟﺒﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﺸﺎﺭﻡ ﺑــﺮ لب ﻋﺸﻖ

نبینی از وجـــــودم چیــز دیگر
مگر خاکسترم را ﺩﺭ ﺷﺐ ﻋﺸﻖ

( علی قیصری )
2 9 شهریور 13980 70

به رخ کمتر بکش زیبایی ات را


به رخ کمتر بکش زیبایی ات را
نـــدارم طاقــت رعنــایی ات را

دلـــم دارد تپـش وقتی شنیـدم
صــدایِ تـق تـقِ دمپـایی ات را

( علی قیصری )
4 6 شهریور 13980 199

خبـر آمـد کــه‌ یارم باز گردد


خبـر آمـد کــه‌ یارم باز گردد
شب و روزم پر از آواز گردد

زمانی می زنم تار و کمانچه
کـه عشقم وارد شیراز گردد

( علی قیصری )
3 29 مرداد 13980 142

دل از تنگی غـم دیـرینـه دارد


دل از تنگی غـم دیـرینهدارد
که اندوهی درون سینه دارد

به آسانی نصیبم کرده غربت
غـروبی را که صد آدینه دارد

( علی قیصری )
6 27 مرداد 13980 139

از بس که در آدینـه بگیرد نفسم


از بس که در آدینـه بگیرد نفسم
دلتنگ تـر از پنجـره هـای قفسم

هرچند کسی حلقه ی در را نزند
هر لحظه ولی منتظر هیچ کسم

( علی قیصری )
5 26 مرداد 13980 118

طلا سازی که نقاش تو باشد


طلا سازی که نقاش تو باشد
اسیـر زلـف زر پاش تو بـاشد

نمی داند تلالـوهای خورشید
نمــادِ روی بَشّـاش تــو بـاشد

( علی قیصری )
4 23 مرداد 13980 130

همانروزی که دیدم مرمرت را


همانروزی که دیدم مرمرت را
کشیدم با قلــم مـو پیکرت را

قلم از بی قراری بوسه ها زد
شکوهِ جلوه های محشرت را

( علی قیصری )
4 22 مرداد 13980 166

صـدایت مِثـل باران دلـنواز است


صـدایت مِثـل باران دلـنواز است
رساتــر از طنینِ سیـم سـاز است

بخـــوان دلگـویـه ام را بـا تــرنـم
که نازت نغمه ی آهنگ جاز است

( علی قیصری )
5 20 مرداد 13980 71

تـن را بـه تنِ بستر خـوابت بزنم


تـن را بـه تنِ بستر خـوابت بزنم
تا جرعه ای از کهنه شرابت بزنم

حـالا کـه نمایان شده انگـور لبت
باید که سری بـه شعر نابت بزنم

( علی قیصری )
4 19 مرداد 13980 155

ترسم آخر در غزل ها مُشت شعرم وا شود


ترسم آخر در غزلها مُشت شعرم وا شود
در میـان نامـه هـایـم نـام تـو پیـدا شود

گفته بـودم لااقـل با خنـده بی تابـم نکن
گونه را برجسته کردی تا دلم رسوا شود

فارغ ازچشمان ناز وجلوه های ویژه ات
هر که رویت را ببیند بیدل و شیدا شود

بسکه عمری ازفراقت آهِ حسرت میکشم
قطـره های اشک سـردم راهی دریا شود

همچنان از بی قـراری ارگ‌ دل ریزد بهم
بارهـا در هــم‌‌ بریزد هـر کسی تنهـا شود

هر زمان پا میگذاری بـر سر گل واژه ها
جشنهای شور و شادی درغزل برپا شود

ای عسل بانوی شعـرم اندکی کن زمزمه
تابه کی باید غزل ازبی تویی نجوا شود

( علی قیصری )
5 18 مرداد 13980 176

هنـوز از مــژه تیــرم می کند عشق


هنـوز از مــژه تیــرم می کند عشق
دمـادم جــان اسیرم می کند عشق

غلط کردم که دل دادم به معشوق
نـدانستم کــه پیــرم می کند عشق

( علی قیصری )
3 17 مرداد 13980 82

هـراتی زاده یِ لب قنـدهـاری


هـراتی زاده یِ لب قنـدهـاری!
شکـوهِ شهــرِ بغـلان و مـزاری

بریـزی از لبت لعـل بــدخشان
که کابل را قشنگ از پا درآری

( علی قیصری )
3 16 مرداد 13980 133

کانال غزل ها
کانال دوبیتی ها
اینستاگرام
فیسبوک

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به علی قیصری می باشد

طراح و برنامه نویس سایت : سهراب قیصری