15 اسفند 1396

چرا پنهان میان سبزه هائی
گل نازم بهـــار آمــد کجائی

کنار پونه ها تا عیـد نوروز
بمانــم زیــر باران تـا بیائی