10 بهمن 1396

نه نا دارم کـــه با نازت برقصم
نه پا دارم که با سازت برقصم

ولی می دانم ای دنیا که گاهی
نبایستی بـــه آوازت بــرقصم