4 تیر 1396

دفتری پُر دارم از طنز و غـزل های جدید
از رباعی هـای شیرین تا مثل های جدید

کوله بار شادی ام را با تـو قسمت میکنم
تا دلت پرخون نگردد از دغل های جـدید

ازهمانروزی که شد اندیشه از دانش تهی
سرزمینم پر شد از لات و هُبل های جدید

دختر ابرو کشیده کاینقدر پُــز می دهد
گونه ای برجسته دارد از عمل های جدید

حکم قاضی القضات ما عمیقاً نافذ است
همچنان در مـورد دزدِ دکل های جـــدید

آنقدر نافذ که گوئی با دو امضا داده است
قاضی پرونده را دستِ اجــل های جدید

طنزِ تلخ طعنه را کم کن که تنبیه ات کند 
بی گمان با این اثر باباشَمل های جـــدید

می کنم هر شب دعــــا تا لااقل وارد شود
قوری و کالای چینی با "عسل" های جدید