8 تیر 1399

عــروس نـاز رعنــا قـــد قشنگی

طلای ناب صـد در صـد قشنگی

خـدایِ اوج زیبـایی خـودت هم

نمیدانی که بیش ازحد قشنگی