دسته ها

اشعار پیشنهادی

غزلیات علی قیصری

علی قیصری

سحر دیدی نگاه سنگی ام را


سحــر دیدی نگاه سنگی ام را
نپـرسیــدی دلیـل منـگی ام را

غـروب روزهـــای جمعــه داند
جـواب این همـه دلتنگی ام را

( علی قیصری )
2 2 آبان 13960 233

گرچه از روز ازل خاک ﮔﯿﺎﻩ ﺗﻮ ﺷﺪﻡ


گـــــــــرچه از روز ازل خاک ﮔﯿﺎﻩ ﺗـــــﻮ ﺷﺪﻡ
خرم و سبــــــز ﺑـــــﻪ ﺍﮐﺴﯿﺮ ﻧﮕﺎﻩ ﺗـــــﻮ ﺷﺪﻡ

ﺁﻧﻘــــﺪﺭ ﺟﻠـــﻮﻩ ﻧﻤﻮﺩﯼ ﺑﻪ ﺩﻭ ﭼﺸﻤﻢ ﮐﻪ ﺷﺒﯽ
ﺧﯿــــﺮﻩ ﺑــــﺮ ﭘﯿﺮﻫــــﻦ ﻭ ﺳﯿﺐ ﮔﻨﺎﻩ ﺗﻮ ﺷﺪﻡ

ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺐ ﮐـﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﯼ ﺑﻪ ﺍﻓـــﻖ
ﻋﺎﺷﻖ ﭼﺸﻢ ﻭ ﻟﺐ ﻭ ﭼﻬــــﺮﻩ ﯼ ﻣﺎﻩ ﺗﻮ ﺷﺪﻡ

ﻣــــﺎﻧﻊ ﺳﯿﺮ ﻭ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺻﻒ ﻣــــﮋﮔﺎﻥ ﺗـــﻮ ﺑﻮﺩ
ﺳﺎﺩﮔﯽ ﮐــــــﺮﺩﻡ ﻭ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﭙﺎﻩ ﺗــــــﻮ ﺷﺪﻡ

چو ﮔﺸﻮﺩﯼ نفسی ﮔــــﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﭘﻨﺠــﺮﻩ ﺭﺍ
ﺧــــﻨﮏ ﺍﺯ تازه ﻧﺴﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﭘﮕــﺎﻩ ﺗـــــﻮ ﺷﺪﻡ

ﺳﺎﻟﻬـــﺎ چشم ﻭ دلـــــم ﺭﺍ ﻧﺴﭙﺮﺩﻡ ﺑــﻪ ﮐﺴﯽ
ﻭﻟﯽ ﺁﺷﻔﺘــــﻪ ﯼ ﺁﻥ ﭼﺸـــﻢ ﺳﯿﺎﻩ ﺗـــﻮ ﺷﺪﻡ

ﺑﻪ ﺗــﻮ دادم منِ عاشق ﺩﻝ ﺑﺤــــﺮﺍﻥ ﺯﺩﻩ ﺭﺍ
مثل ﮔـــﺮﺩﯼ ﺑـــﻪ ﻫـــــﻮﺍ راهیِ ﺭﺍﻩ ﺗﻮ ﺷﺪﻡ

ﺍﯼ ﻋﺴﻞ ﺷﻮﺭ ﺟـــــﻮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﺑﮕـﺬﺷﺖ
ﭘﯿـﺮی ام ﺩﺍﺩ ﮔـــــﻮﺍﻫﯽ ﮐــــــﻪ ﺗﺒﺎﻩ ﺗﻮ ﺷﺪﻡ

( علی قیصری )
1 1 آبان 13960 224

کنار شاخه ی ِ گیلاس و شاتوت


ڪنار شاخه ے گیلاس و شاتوت
بــریــزد از لبـت بـاران ِ یـاقـــوت

ولے ترسم ڪــه اسرائیلِ چشمت
زنـد آتش بـه جولان تا به بیروت

( علی قیصری )
1 16 مهر 13960 195

جوانی رنگ ِ شاد ِ خاطرات است


جوانی رنگ ِ شاد ِ خاطـرات است
که در دنیائی از رؤیا محاط است

فــــــرآینــــد ِخیــالات ِ طــــلائی
فـــراتر از حــــدود ِ کائنات است

( علی قیصری )
1 12 مهر 13960 184

به غیر از درد بی درمان نبودی


به غیر از درد بی درمان نبودی
بـه جز اندوه ِ بی پایان نبـودی

دراین دنیای فانی هرچه بودی!
رفیق ِ یکدل و یک جان نبودی

( علی قیصری )
1 9 مهر 13960 283

نشد راضی بـه دیدارم دوباره


نشد راضی بـه دیدارم دوباره
کـــه ریزد بر شب تارم ستاره

مگـر یابـم شب قدر و تـوسل
وصالش را به ورد و استخاره

( علی قیصری )
1 8 مهر 13960 237

از لب سرخ ﺗﻮ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﺩ


از لب سرخ ﺗﻮ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﺩ
ﺁﻩ ﺳــﺮﺩ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺟــﺎﯼ ﺩﻝِ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﺩ

ﺳﺎﻟﻬـﺎ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ ﮔﻞِ ﺑــــﺮ ﭘﯿﺮﻫﻨﺖ
شبنم ِ وسوسه ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﭼﻤـــﻦ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﺩ

جانم ارزانی آن شاعــر ارزنده که گفت
شربت ناب ِ ﺗﻤﺸﮏ ﺍﺯ لب ِ ﺯﻥ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﺩ

هر زمانی کـه نشیند لب ِ ﻣﻦ ﺑﺮ لب ِ ﺗﻮ
ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺩﻟــــﻢ ﺍﺯ ﺑـــــﻮﺳﻪ ﺯﺩﻥ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﺩ

ﺁﺧﺮ ﺍﯼ دختر گل رایحه ی ﺩﺍﻣﻦ ﺗﻮﺳﺖ
ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﯼ ﺩﺷﺖ ﻭ ﺩﻣﻦ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﺩ

ﺩﺭﯼ ﺍﺯ سبک ﺟﺪﯾﺪی نگشودی که هنوز
از تمام ﻏــــــﺰﻟﻢ شعر ِ ﮐﻬــــﻦ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﺩ

سحـــر از ساحــل دریا ﺑﻮَز ﺍﯼ ﺑﺎﺩ صبا
ﮐﻪ ﺳﺮﺍﭘﺎﯼ ﻋﺴﻞ ﯾﺎﺱ ﻭ ﺳﻤﻦ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﺩ

( علی قیصری )
1 5 مهر 13960 621

دوباره برگ ها در راه پائیز


دوبـاره بـــرگ هـــا در راه پائیـــز
به خــــود پیچیده اند از آه پائیز

درون کلبـــه می آیـد بـــه گـوشم
صدای خش خش از درگاه پائیـز

( علی قیصری )
1 3 مهر 13960 206

از مهر و وفا زرد ِ دل انگیـز


از مهرو وفا زرد ِ دل انگیـز
رقصید و سپس نمـود واریـز

هنگـام ادای خطـبه ی عقــــد
صـد بـرگ ِ طلا بـه نـام پائیز

( علی قیصری )
1 31 شهریور 13960 202

چو آید از سفر زرد ِ دل انگیز


چو آید از سفر زرد ِ دل انگیز
خیابان ها شود از بـرگ لبریز

هنوز از بی قـراری باز مـانده
نگـاه پنجـــــره در راه پائیــز

( علی قیصری )
1 28 شهریور 13960 236

کجائی ای گُلِ سیب ِ حیاطم


کجـائی ای گُـــلِ سیب ِ حیاطــم
تو هستی باعث شور و نشاطــم

چنان لبریزم از یادت که هــــرگز
نرفتی لحظــه ای از خـاطــراتم

( علی قیصری )
1 25 شهریور 13960 254

روزهائی که خیال ِ همه رويایی بـود


روزهـائی کـــه خیال ِ همـــه رويایی بـود
لحظه هـا بی خبر از دختـــر قشقایی بود

سالهـا رفت و بـــه یـاد لــب او نـوشیدم
ساغری را کـه پــر از تلخی و گيرایی بود

گر نکردم گذری نیمه شب از کوچـه ی او
مایـه ی دلهـــره از پیـــری و رسوایی بود

خسته دل بودم و گفتم کـه تعـارف بکند
استکانی که پر از عشق و پر ازچایی بود

بعد ازین هم گله ها می کنم از بـاد صبا
مانع مــا دو نفـر هـرزه ی هـــرجایی بود

بین گلهـای شقایق کـــه عــروس چمنند
رخ معشوقــه ی من مظهــر زیبایی بـود

چکنم، در دوسه تا نامه نوشتم به عسل
عشق من، زندگی ام بسته به میآیی بود

( علی قیصری )
2 21 شهریور 13960 225

کنارِ یارِ زیبائی که قدرش را ندانستم


کنــارِ یــارِ زیبائی کـــه قــــدرش را نـــدانستم
زدم بر بخت خــود پائی که قدرش را ندانستم

من ِ دلـــــداده دانستم کـه آن شیرین زبان دارد
زبان نغــــز و شیوائی کـــه قـدرش را ندانستم

جوانی کـردم و چندی گذشت از عمــر شیرینم
میــان روز و شبهـائی کــه قــدرش را ندانستم

خـدا داند کـــه ننهادم دو چشمم را شبی بر هم
بــه عشق سرو رعنائی که قــدرش را ندانستم

نشستم گـــریه ها کردم به یاد قـــــد و بالایش
بــه زیر دارِ افـــرائی کـــه قـدرش را ندانستم

کماکان در غــزلهایم زلال اندیش و جـــاری بود
همـان آب گـــوارائی کــه قــــدرش را ندانستم

میان خـواب و بیـــداری عسل آمــد به دیدارم
ببستم دل بــه رویـائی کـه قدرش را ندانستم

( علی قیصری )
1 19 شهریور 13960 194

کنار ِ جوی ِ پر آبی که فکرش را نمی کردم


کنار ِ جــوی ِ پــر آبی کــه فکـرش را نمی کردم
گرفت آخر مرا خــوابی که فکرش را نمی کردم

سوار موج پر جنبش چو نـــور از دور می آمـد
بـه سویم دُرّ نایـــابی که فکـــرش را نمی کردم

بـه دستم داد و نوشیدم در آن حالات سُکر آور
شراب خـــالص ِ نابی کــه فکـرش را نمی کردم

اگر چه شادمان بودم از آن خواب خیال انگیز
پریـــدم از دق البابی که فکـرش را نمی کـردم

پس از بیـــداریم دیدم تمـام هستی خــود را
به روی دوش ِ سیلابی که فکرش را نمی کردم

منِ وحشی صفت را گو که خو کردم به آسانی
به فـرهنگ و به آدابی که فکرش را نمی کردم

پس از چندی شکیبائی چه بی تابانه پر کرده
وجودم را تب وتابی که فکرش را نمی کردم

به زیر پلک چشمانم ولی هـر لحظه می دیدم
عسل را مثل مهتابی کـه فکـرش را نمی کردم

( علی قیصری )
1 18 شهریور 13960 217

بیاد آور غم تلخ بنان را


بیـاد آور غـــــم تلـــخ بنـــــان را
که دائم بــر کشید از دل فغان را

به گوش ِ جان پیاپی می رسانـد
گــــرامافون صدای شد خزان را

( علی قیصری )
1 17 شهریور 13960 213

چشمک زدن و دلبری ات ما را کشت


چشمک زدن و دلبری ات ما را کشت
شال و گـره روسـری ات مـا را کشت

شال و گـــره روسری ات اصلاً هیچ
بانـــو بدنِ مــرمـری ات مـا را کشت

( علی قیصری )
1 15 شهریور 13960 215

سرودِ بـرتر از شعر و غزل باش


سرودِ بـرتر از شعــر و غـزل باش
برای مرد و زن ضرب المثل باش

جهـان را پــر بکـن از روشنـــائی
چـــراغِ سر درِ بیــن المـــلل باش

( علی قیصری )
1 10 شهریور 13960 247

همین کـه موسـم گرما سرآمد


همین کـه موسـم گـــرما سرآمــد
دوباره سیب ســرخِ نوبـــــر آمـد

صدائی از فـــرارِ تیـــر و مــرداد
درون کــــوچه ی شهـــریور آمـد

( علی قیصری )
1 7 شهریور 13960 206

گرچه می دانم که گاهی بی قرارم نیستی


گرچه می دانم کــه گاهی بی قرارم نیستی
بی قـــــرارت می شوم وقتی کنارم نیستی

با همین حــالی که دارم با خیالت دلخوشم
در کـــــــنارم هستی و در اختیـارم نیستی

در کجـــایِ زندگی پیــدا کنم جــای تــو را
همچنان در کـــوچه هـــای انتظارم نیستی

مانده ای از بخت واقبالم مگر در پشت ابر
لااقـــل یک لحظه در شبهای تـارم نیستی

با نگاهی باورم شد کـــــــز نـژاد بــــــرتـری
گـرچه می دانم کـــه ذاتاً هم تبـارم نیستی

ارغنونم را سرِ شبهــــا به عشقت می زنـم
مرتعش از نغمــه های چنگ و تارم نیستی

ای خــدای دلربایان با تــو می گویم سخن
بی گمان گاهی به فکـــر روزگـــارم نیستی

بهتر آن باشد بپوسم ای عسل در زیر خاک
مثل گلهــــای شقــایق بــر مـــزارم نیستی

( علی قیصری )
2 31 مرداد 13960 357

خدایا جاے غـــم شادے بگیرد


خدایا جاے غـــم شادے بگیرد
خـــــــرابے رنگِ آبـادے بگیــرد

درِ زندانِ محڪـومان شود باز
کبـــــوتر بـــرگِ آزادے بگیــرد

( علی قیصری )
1 27 مرداد 13960 218

به روی شانه هـا گیسویت آویخت


به روی شانه هـا گیسویت آویخت
هزاران شاخه گل از دامنت ریخت

نگاهــم کــردی و لبـــــهای سرخت
دلـــــم را از هـوسناکی بـرانگیخت

( علی قیصری )
1 26 مرداد 13960 204

رباعی جان سراپا شور و حالی


رباعی جان سراپا شور و حالی
پُــر از گلـواژه هــای بی مثـالی

بکـن لبــریزم از طعــم دوبیتی
که تـو سرچشمه ی شعر زلالی

( علی قیصری )
1 26 مرداد 13960 210

بغیر از خط و خال و آب و رنگت


بغیر از خط و خــال و آب و رنگت
شدم شیدای چشم شوخ و شنگت

هـــزاران آرزو کــردم که ای کـاش
رسد دستم به مـوهــــای قشنگت

( علی قیصری )
1 26 مرداد 13960 217

مپرس از من که در دام بلایم


مپرس از من کــــه در دام بلایم
به درد و خنده ی غــــم مبتلایم

کسی غیر از خدایم هیچ نشنید
صدای گــــــریه را در های هایم

( علی قیصری )
1 26 مرداد 13960 234

روز بدبختی کسی یارم نشد


روز بـدبختی کسی یارم نشد
همدلی حاضر به دیدارم نشد

از بداقبالی چـــــــراغِ آسمان
روشنی بخش شب تارم نشد

( علی قیصری )
1 26 مرداد 13960 225

شدی راضی که ﺭﻧﮕﻢ ﺯﺭﺩ ﺑﺎشد


شدی راضی که ﺭﻧﮕــﻢ ﺯﺭﺩ ﺑﺎشد
تنـــــم از بار غــــم پُر درد باشد

ندارم واهمـــــه از فصـــل پائیز
ﻫــــﻮﺍﯼ ﺑﯽ تـو بودن ﺳﺮﺩ ﺑﺎﺷﺪ

مـن و تــو از اوائل زوج بـودیم
چرا خواهی که یارت فـﺮﺩ ﺑﺎﺷﺪ

غروب جمعه در حجم خیالــــم
حضورت بی بروبــرگــــرد باشد

بیا یک بار دیگـــــر با وفـــا باش
نباید همسفـــــــر نامـــــرد باشد

ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﮐـــﻪ در خلوت ﺑﻤﯿﺮﺩ
ﻫﺮﺍﻧﮑﺲ ﻧﺰﺩ ﻋﺸﻘﺶ ﻃﺮﺩ ﺑﺎشد

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ﻋﺴﻞ در هر کجا هست
وجـودش سالم و بــی درﺩ ﺑﺎﺷﺪ

( علی قیصری )
1 22 مرداد 13960 233

در نبودت لمس کردم لحظه های سرد را


در نبودت لمس کـردم لحظـه هـای سرد را
از کنـارم رفتی و درمـــان نکـــردی درد را

با خبر بــودم کـه در عمر درازت لحظه ای
تجـربه اصلاً نکــردی بغـض یک شبگرد را

می کند سـرمـای پائیــزی تـو را یاد آوری
تا کـه بسپاری به خاطـر برگ هـای زرد را

گرچه می دانم نمیدانی ولی خم می کند
درد و غـم هــای زمـانه شانه هـای مرد را

در هجـوم لشکر سـرما مگـر چشمت ندید
زیر پلک پنجـــــره آواره هــای طـــــرد را

مثل باران بهاری گــریه کـــردم از فـــراق
عاقبت معنـا نکــــردی واژه ی برگــــرد را

دور و اطـراف خیابان هــا به دنبال تو ام
ای عسل عاشق نداند طرح زوج و فرد را

( علی قیصری )
1 5 مرداد 13960 183

چشم محبوبم شراب ناب دارد لاله جان 


چشم محبوبم شــراب ناب دارد لاله جان
چهـــره ای زیباتـر از مهتاب دارد لاله جان

بانگاهش از جوانان دلـــــــــربائی می کند
صد هــزاران عاشقِ بی تاب دارد لاله جان

هر دقیقه تار گیسویش به دستانِ صباست
بافه ای از مـوی پُـر مضراب دارد لاله جان

کوچه باغ تنگ آغوشش پر ازآرامش است
بستر گـــــرمی برای خــواب دارد لاله جان

خنجر ابـــروی او پیوسته عاشق می کُشد
کشته هادرگوشه ی محراب دارد لاله جان

از نگاه نافـــذش راه گـــریزی هیچ نیست
مثل اینکه چشم او ردیاب دارد لاله جان

لاله جان دیگر به سر وقتم نمی آید عسل
چشم من از دوری اش سیلاب دارد لاله جان

( علی قیصری )
1 1 مرداد 13960 207

انگور شدی غرق شرابم کردی


انگـور شدی غـــــــــــــرق شرابم کردی
مشروب شدی خانه خـــــــــرابم کردی

دیگــــر نشوم وسوسه ای مایه ی تلخ
هوش از سر من بردی و خوابم کردی

( علی قیصری )
1 31 تیر 13960 222

در نبودت می خراشد روحم از ناراحتی


در نبودت می خراشد روحــم از ناراحتی
بـر سرم کی گسترانی سایه ات را ساعتی

گـــرچه عمری مانده ام در بین راه انتظار
در میان اهــل دل معروفم از کــم طاقتی

از همان روزی که تنها آمــــدی در لاله زار
مطمئن بودم کـــه با آلالـــــه داری نسبتی

روزهــا مثل پلنگِ وحشی دور از غــزال
در کمینت می نشینم تا بیابـم فــــرصتی

با همین وضعی که دارم بامنِ افسرده دل
لحظـــه ای سازش نـدارد روزگـــار لعنتی

ای که دائم شکوه داری از غم و درد فراق
دوری از معشوقـــه دارد احتمالاً حکمتی

خواهشم را ای عسل بانو دوباره ردّ مکن
حرفها دارم که می گویم به شعرم دعوتی

( علی قیصری )
1 23 تیر 13960 305

کانال غزل ها
کانال دوبیتی ها
اینستاگرام
فیسبوک

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به علی قیصری می باشد

طراح و برنامه نویس سایت : سهراب قیصری