دسته ها

اشعار پیشنهادی

غزلیات علی قیصری

علی قیصری

مــن از نـاز نگاهـت شـرم دارم


مــن از نـاز نگاهـت شـرم دارم
ولی طبعی لطیف و نــرم دارم

بغل وا کن کـه در شبهای سرما
در آغوش تو خود را گرم دارم

( علی قیصری )
6 9 خرداد 13980 182

گمانم بر همـان‌‌ سبک و سیاقی


گمانم بر همـان‌‌ سبک و سیاقی
نداری شور و شوق و اشتیاقی

جـوابم را کــه دادی با سکوتت
شـدم آمــــاده ی هــــر اتفـاقی

( علی قیصری )
6 6 خرداد 13980 137

گمان دارم‌ نباشد ساده عشقت


گمان دارم‌ نباشد ساده عشقت
بـه زیبایی فـریبم داده عشقت

به جرم عاشقی نشکن دلــم را
که در من اتفاق افتاده عشقت

( علی قیصری )
5 3 خرداد 13980 201

حـذر کـن از رفیـق نـانجیبت


حـذر کـن از رفیـق نـانجیبت
که باشد هرزه در فکر فریبت

اگر افتد یکی از دکمـه هایت
بچیند میوه ها از باغ سیبت

( علی قیصری )
5 31 اردیبهشت 13980 212

چه بد کردم که در حال سقوطم


چه بد کردم که در حال سقوطم
بـــه سـوی مُـلک آدم در هبـوطم

بـه جـرم خوردنِ یک دانـه گندم
میــان دشــت داغِ بی بـلــوطم

( علی قیصری )
5 29 اردیبهشت 13980 192

بکُش گاهی غم دیرینه ات را


بکُش گاهی غم دیرینه ات را
معطـر کن هـوایِ سینه ات را

بزن چــادر میان دشت پُر گل
به شادی بگـذران آدینه ات را

( علی قیصری )
7 27 اردیبهشت 13980 850

تـو میدانی غـم دیریـنـه ام را


تـو میدانی غـم دیریـنـه ام را
کـه میکاوی درون سینه ام را

بیا یک‌ لحظه با مهتاب رویَت
بکـن روشن شب آدینــه ام را

( علی قیصری )
6 26 اردیبهشت 13980 362

بـلا بـالای شیـــرازی تنت بـرف


بـلا بـالای شیـــرازی تنت بـرف
اِرم تـا دلگـشایِ گــــردنت برف

لبی شیرین تـر از پالـوده داری
بهشت خفته در پیراهنت برف

( علی قیصری )
6 25 اردیبهشت 13980 222

حـریـر اندام رویایی کجایی


حـریـر اندام رویایی کجایی
شکـوه فصل زیبایی کجایی

خزان کردی دلم را از نبودت
رفیــق روز تنهــــایی کجایی

( علی قیصری )
6 24 اردیبهشت 13980 195

تو که گیسو بـروی شانه داری


تو که گیسو بـروی شانه داری
به دور چهـره ات پروانه داری

معطـر می شود گاهی هـوایم
مگر در کوچه ی ما خانه داری

( علی قیصری )
7 23 اردیبهشت 13980 155

رفتی امّا نفس عشق تو معتادم کرد


رفتی امّـا نفس عشق تــو معتـادم کرد
راهیِ میکـــده در شهــرِ غــم آبادم کرد

عهد کردم که زمانی ندهم دل به کسی
ناگهان حلقه ای از زلف تو بر بادم کرد

دیدن روی دلارای تو در خواب و خیال
فارغ از دلبـــریِ حـــور و پـریزادم کرد

خط چشم و رخ زیبای پر از منظره ات
بی نیاز از قلـــم مـــانی و بهــزادم کرد

پایِ آوازه ی شیرین کـه بیامد به میان
بیستون منقلب از نالـه ی فرهادم کرد

در اسارت نکنم شکوه که از بخت بدم
آنچه آمد به سرم حیله ی صیادم کرد

من همان در بدرِ باده پرستم که عسل
مهــربانانه به گوشم زد و ارشادم کرد

( علی قیصری )
6 23 اردیبهشت 13980 330

رباعی از غزل می ریزد امشب


رباعی از غزل می ریزد امشب
ستاره بر زحل می ریزد امشب

بیا امشب بسوزانـم در آغـوش
که نازت در بغل میریزد امشب

( علی قیصری )
5 22 اردیبهشت 13980 178

بـه سوی مقصدم بـا پای لنگان


بـه سوی مقصدم بـا پای لنگان
نـدارم انــدکی از کفـش ایمـان

همانروزی که عشقم بیوفا شد
بــریدم از رفیـق سست پیمان

( علی قیصری )
4 20 اردیبهشت 13980 151

نه پای هـر گُلی را آب و گِل کن


نه پای هـر گُلی را آب و گِل کن
نـه بـا هـــر آشنـائی درد دل کن

اگـر خـواهی کــه آسیبی نبینی
خودت را از جهاتی مستقل کن

( علی قیصری )
5 19 اردیبهشت 13980 211

همانروزی که دل بستم به مویت


همانروزی که دل بستم به مویت
شبـم روشن شد از مهتاب رویت

بیا در کــــوچـه هــا تا پُــر نمـاید
فضای خـانه ام را عطـر و بـویت

( علی قیصری )
4 18 اردیبهشت 13980 196

وا نشد پنجره ای رو به خیابان دلم


وا نشد پنجــــره ای رو بــه خیـابـان دلم
کــه نسیمی بــوَزد بـــر لـب ایـــوان دلـم

شعر پر زمزمه در پیله ی غممُرد و هنوز
نکند نغمـه گـری مرغخوش الحان دلم

بـرو ای دختـر کــولی کــه تـو پیـدا نکنی
فـال فــــردای مــــرا در تــهِ فنجــان دلم

جستجـو می کند از یـادِ زلیخـای هـوس
یـوسـف گمشـــده را خاطــر کنعـان دلـم

از زمانی که پر از ایده ی حافظ شده ام
رد نشــد آدمی از کــوچـه ی عـرفان دلم

شعر پر واژه ای از آه و غم و درد وفراق
مانـده در دفتـر و در سینه ی دیوان دلم

آتش وسـوسه از عشق لـب ســرخ عسل
می کند تـوطئه در مـــرکز میــدان دلــم

( علی قیصری )
5 16 اردیبهشت 13980 226

نمی پاشد شبی عطری به رختم


نمی پاشد شبی عطری به رختم
کــه آرامــم کنـد بــر روی تختـم

از آن روزی کـه دل از من بـریده
کنم‌ هــــر ثانیه لـعنت بــه بختم

( علی قیصری )
4 14 اردیبهشت 13980 168

بـــزن سنتورِ شعر مــولیـان را


بـــزن سنتورِ شعر مــولیـان را
درآور نغمــــه ی مشکاتیـان را

بزن بانو که در نُت ها نفهمید
الاهــــه آهِ پُــر ســوزِ بنـان را

( علی قیصری )
3 13 اردیبهشت 13980 195

مسیحی زاده ای در قصر نور است


مسیحی زاده ای در قصر نور است
که خود از حـوریان تـن بلــور است

شقـــایق منظـــرِ گــیـسو طـــــلایی
خـــدای دلبـــــرانِ شــرقِ دور است

( علی قیصری )
5 9 اردیبهشت 13980 196

رخی از جلـوه هـای نـور دارد


رخی از جلـوه هـای نـور دارد
لبی شیـرین تـر از انگـور دارد

نگاهی پر شرر دارد که عاشق
بـه دنبالش دلی پُـر شور دارد

( علی قیصری )
5 7 اردیبهشت 13980 213

اگرچه پای دل در بند عشق است


اگرچه پای دل در بند عشق است
هـوای تـازه در پیـوند عشق است

بـزن زل در دو چشم صبح روشن
هزاران پنجـره لبخند عشق است

( علی قیصری )
5 7 اردیبهشت 13980 208

مرا چشمی که سرتا پا سرشک است


مرا چشمی که سرتا پا سرشک است
تو را باغی کـه سر تا پا تمشک است

بهـــار از دشت فــــروردین خبــر داد
تنت محصول عطـر بید مشک است

( علی قیصری )
5 5 اردیبهشت 13980 185

بانو به هـوای لـبِ سرخ و دهنت


بانو به هـوای لـبِ سرخ و دهنت
مـا را گـذر افتاده بـه شیرازِ تنت

سیبِ هوس و پیاله ی شعر زلال
همـراه غـــزل بـریزد از پیــرهنت

( علی قیصری )
5 4 اردیبهشت 13980 225

شده گاهی بشوی بی خبر از حال خودت


شده گاهی بشوی بی خبر از حال خودت
بدوی بـر سرِ هـر کـوچه بـه دنبال خودت

یک نفر از تو بپرسد کـه کجـا گم‌ شده ای
بزنی بــر سرِ خـود از بــدِ اقبــال خـودت

ناگهـان اهل محـل دور و بـرت حلقه زنند
کـه پشیمان بشوی بـر سرجنجـال خودت

هی بگویی که خودم از ستمم کـرده فرار
آهِ حسـرت بکشی آخـر از اَعمــال خودت

عاقبت گوشه ی دنجی سرِ شب کِز بکنی
تا دمـادم بخوری غصّه بر احوال خودت

در همان لحظه که با دلهــره از جـا بپری
همچنان‌ ور بروی با لب و تبخال خودت

ترسم ای شاعر دیوانه که از عشق عسل
تو خودت را بکشی بر سر آمــال خودت

( علی قیصری )
5 27 فروردین 13981 426

اگرچه ظاهری بی کینه دارم


اگرچه‌ ظاهری بی کینه دارم
شکایت از غــم دیـرینه دارم

از اقبالم کسی جز من ندارد
غـروبی را کـه در آدینه دارم

( علی قیصری )
5 23 فروردین 13980 195

هم زمزمه ی رود پر از بید بیاید


هم زمزمه ی رود پر از بید بیاید
هم قافلـه ی شادی و امید بیاید

نیروی غم و تیرگی از پای درآید
وقتیکه سحرلشکرخورشیدبیاید

( علی قیصری )
5 21 فروردین 13980 190

من همان مرد غزل گوی کهن سال توام


من همان مرد غزل گوی کهن سال توام
نـه جـوانـم ولی آن شاعر با حـال توام

آن قَدر منقلب از ناز تو هستم که هنوز
در خیــابانِ پُـر از پنجـــــره دنبال توام

به همان موی شلالی که تو راکرده بغل
آرزومنــــدِ گلِ روســـــری و شـال توام

گرچه درطینت من قصد فریب تو نبود
گفتی از درد هـوس در پیِ اغفـال توام

قـاب منقوش طلا را که بگیـرم بـه بغل
دل خوش ازآن همه زیباییِ تمثال توام

از زمانی که شدم پیر وجوانی بگذشت
نسخه ی خط زده از دفتــر اموال توام

لااقل ای عسل ازکوچه ی شعرم بگذر
پا بنه بــر سـر گلــواژه کــه پامـال توام

( علی قیصری )
5 20 فروردین 13980 434

ای دل شوریده بی دلبر تپیدن ها چرا


ای دلِ شـوریده بی دلبـــر تپیـدن ها چـرا
این همه بی تابی از دوری کشیدن ها چرا

دل تپیدن های مجنون از سرِ دیوانگیست
شکـوه هـای دائـم از لیـلا شنیـدن هـا چرا

گفته بـودم دیـدن جانانه می باشد سراب
در پیِ آئینه در صحـــرا دویــدن هـا چــرا

بی ثمــر باشد بمانی همچنان در پای هیچ
از درخــت نا امیدی میــوه چیـدن ها چرا

از ازل در شهـــر مهــرویان وفـاداری نبود
این زمان آه و دریغ و لب گــزیدن ها چرا

دست آخر می شوی مغلوب چنگال عقاب
با کبــــوتـرهـای بی مأوا پـــریدن ها چـرا

از مــنِ افسـرده بشنو از عسل گاهی مَـبُر
آخـــر از یــار صمیمی دل بــریدن ها چـرا

( علی قیصری )
4 13 فروردین 13980 285

هنوز در معرض طغیان سیلم


هنوز در معرض طغیان سیلم
نبــاشـد زنــدگانی بـاب میـلم

جهنم باشد این رودِ خروشان
بینـدازد بــه عمـق چـاه ویلـم

( علی قیصری )
6 12 فروردین 13980 203

بریزد روی نخلستان صدای بال لک لک ها


بریزد روی نخلستان صدای بال لک لک ها
بـه گـوشم آشنا باشــد هنـوز آواز اردک ها

به عشق روی نیلوفر بپاشدچشم فروردین
نگـاه سبز باران را بـه روی فرش جلبک ها

در این پهــنای آبــادی دمــادم از سرِ شادی
میان کـوچه می ریزد صـدای ناز کودک ها

بیا ای هموطن از نو قدم در پای جنگل زن
که غـوغا می کند بر پا نوای تار و تنبک ها

از آن روزی که در جنگل تبرداری نشد پیدا
به رقص آمد کبوتربچه با بانگ چکاوک ها

از اینکه نم‌ نم باران بـروی سرزمین بارید
بهارِ سبز ایرانم پر است از بوی میخک ها

من‌ از خوش باوری هایم خداداند ندانستم
به قلبم می زند آخـر عسل از تیـغ ناوک ها

( علی قیصری )
6 11 فروردین 13980 227

کانال غزل ها
کانال دوبیتی ها
اینستاگرام
فیسبوک

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به علی قیصری می باشد

طراح و برنامه نویس سایت : سهراب قیصری