5 آذر 1398

در آزادی قفس را می فروشند

در آبادی هوس را می فروشند
 
به هر جنبنده با خشم مسلسل

الفــبایِ نفـس را می فـــروشند