17 آبان 1398

دوتا چشم خمارت خواب دارد

لـب ســرخت شــراب ناب دارد

عزیـزم روی ماهت را نپـوشان

که شبها جلــوه ی مهتاب دارد