27 مهر 1398

به زیر شاخه ی سیب و سپیـدار

بخوان شعری ولی از عشق دلدار

پیاپی زخمــه زن‌ بــر سیم لرزان

بـزن "تار و بــزن تار و بــزن" تار