3 مهر 1398

در کوچه صدای کفش پاییز آمد

تا پشت ِ در مهــرِ غــزل ریـز آمد

از چـــادر او بــرگ‌ طلا می ریزد

باخش خش اشعارِ دل انگیز آمد