27 شهریور 1398

همانا عشق واحساس آفریده

گلستانی پُــر از یاس آفـریده

به نام معجـزه تنـدیس زن را

به روی شمش الماس آفریده