13 شهریور 1398

مــنِ شـرجی زده اهـل جنوبم

بــه دنبـال نسیمی در غــروبم

پسین پا میگذارم روی ساحل

کـه تـن را بـر تـن دریـا بکوبم