10 شهریور 1398

سرودِ بـرتر از شعــر و غـزل باش

برای مرد و زن ضرب المثل باش

جهـان را پــر بکـن از روشنـــایی

چـــراغِ سر درِ بیــن المـــلل باش