9 شهریور 1398

ﺍﮔـﺮ جسمم بسوزد از ﺗﺐ ﻋﺸﻖ

ﻟﺒﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﺸﺎﺭﻡ ﺑــﺮ لب ﻋﺸﻖ

نبینی از وجـــــودم چیــز دیگر

مگر خاکسترم را ﺩﺭ ﺷﺐ ﻋﺸﻖ