6 شهریور 1398

به رخ کمتر بکش زیبایی ات را

نـــدارم طاقــت رعنــایی ات را

دلـــم دارد تپـش وقتی شنیـدم

صــدایِ تـق تـقِ دمپـایی ات را