27 مرداد 1398

دل ِ تنگـم غــم ِ دیــرینه دارد

هزاران غصه رادر سینه دارد

به آسانی نصیبم کـرده غربت

غـروبی را که صد آدینه دارد