23 مرداد 1398

طلا سازی که نقاش تو باشد

اسیـر زلـف زر پاش تو بـاشد

نمی داند تلالـوهای خورشید

نمــادِ روی بَشّـاش تــو بـاشد