19 مرداد 1398

تـن را بـه تنِ بستر خـوابت بزنم

تا جرعه ای از کهنه شرابت بزنم

حـالا کـه نمایان شده انگـور لبت

باید که سری بـه شعر نابت بزنم