17 مرداد 1398

هنـوز از مــژه تیــرم می کند عشق

دمـادم جــان اسیرم می کند عشق

غلط کردم که دل دادم به معشوق

نـدانستم کــه پیــرم می کند عشق