16 مرداد 1398

هراتی راده ی لب فندهاری

هـراتی زاده یِ لب قنـدهـاری!

شکـوهِ شهــرِ بغـلان و مـزاری

بریـزی از لبت لعـل بــدخشان

که کابل را قشنگ از پا درآری