11 مرداد 1398

رهـا کـن بال هـای روسری را

بزن تار وبخوان شعر دری را

به ضرب آهنگ آرام صدایت

به‌ وجدآور دل حور وپری را