9 مرداد 1398

رخت رنگین کمانی از قشنگی ست

جهــانی در پس دنیــای رنگی ست

چــراغـــانی کــن از رویت شبـم را

رهایم کن رها از هر چه تنگی ست