3 مرداد 1398

چو دریا از تلاطـم ها دلــم پُر

فــرو ریــزد حبابــم بـا تلنگُــر

نـزن بـا نـای نی افسـردگی را

که محزون میزند کیهانِ کلهُر