24 تیر 1398

چــــرا بنـــــد مــوّدت را بــریدی

مگر جز سادگی از من چه دیدی

شدی در صبح اقبالم پــر از شک

وجـــودم را به نابــودی کشیدی