6 خرداد 1398

گمانم بر همـان‌‌ سبک و سیاقی

نداری شور و شوق و اشتیاقی

جـوابم را کــه دادی با سکوتت

شـدم آمــــاده ی هــــر اتفـاقی