3 خرداد 1398

گمان دارم‌ نباشد ساده عشقت

بـه زیبایی فـریبم داده عشقت

به جرم عاشقی نشکن دلــم را

که در من اتفاق افتاده عشقت