29 اردیبهشت 1398

چه بد کردم که در حال سقوطم

بـــه سـوی مُـلک آدم در هبـوطم

بـه جـرم خوردنِ یک دانـه گندم

میــان دشــت داغِ بی بـلــوطم