26 اردیبهشت 1398

تـو میدانی غـم دیریـنـه ام را

کـه میکاوی درون سینه ام را

بیا یک‌ لحظه با مهتاب رویَت

بکـن روشن شب آدینــه ام را