24 اردیبهشت 1398

حـریـر اندام رویایی کجایی

شکـوه فصل زیبایی کجایی

خزان کردی دلم را از نبودت

رفیــق روز تنهــــایی کجایی