22 اردیبهشت 1398

رباعی از غزل می ریزد امشب

ستاره بر زحل می ریزد امشب

بیا امشب بسوزانـم در آغـوش

که نازت در بغل میریزد امشب