18 اردیبهشت 1398

همانروزی که دل بستم به مویت

شبـم روشن شد از مهتاب رویت

بیا در کــــوچـه هــا تا پُــر نمـاید

فضای خـانه ام را عطـر و بـویت