5 اردیبهشت 1398

مرا چشمی که سرتا پا سرشک است

تو را باغی کـه سر تا پا تمشک است

بهـــار از دشت فــــروردین خبــر داد

تنت محصول عطـر بید مشک است