26 اسفند 1397

بـه عشق روزهــای شـادی افـروز

به دف میزد پیاپی حاجی فیروز

صـــدای پـای فـــــروردیـن بیـاید

درون کــــوچه هـای عیــدِ نوروز