14 اسفند 1397

گمــان دارم نمی بـاشد نیـازی

مــرا دیگـر بــه دنیـای مجازی

خداحافــــظ رفیق روز هایم

گرفتی لحظه هایم را به بازی