4 اسفند 1397

تـو وقتی با رقیبم جـور باشی

همان بهتر که از من دور باشی

نســازم از لب سـرخـت شرابی

اگـرچه خـوشه ی انگـور باشی