20 دی 1397

اِرم را تـا بـه بـاغ دلـگشایـت

دویـدم تا نشینم در هـوایت

هنوزم کوچه های آن حوالی

معطر میشود از عطـر چایت