4 دی 1397

همـــان روزی کــه هنـگام تـلاقی

تـو را دیـدم بـــه طــور اتـفـاقی

چنان در برق رویت محو گشتم

که رفـت از خاطـرم دنیای باقی