10 تیر 1394

خاتــون ِ شکـر پاره ﭼــﻪ ﻃﻨﺎﺯ ﺑﺮﻗﺼﯽ
بیدل شده ام بس که تو ﺑﺎ ﻧﺎﺯ ﺑﺮﻗﺼﯽ

ﺑﺎ ﺩﺍﻣــﻦ ﭘُــﺮﭼﯿﻦ ﺑﺰﻧﯽ ﭼــﺮﺥِ ﻣـﺪﺍﻭﻡ
در دایــره هــا از در اعجـــاز ﺑــﺮﻗﺼﯽ

جـانانـه بــرقصآ کــه بسا چــرخ زمانه 
کاری کند آخر ﮐــﻪ ﺑﻪ ﻫـﺮ ﺳﺎﺯ ﺑﺮﻗﺼﯽ

بـر پا شـود ای دختــرِ گل محـشر کبرا
وقتی کـه چنین خـانه برانداز برقصی

در بـاغ نظــر با دف و با نـاز و کـرشمه
ﺑﺎ ﻫـﺮ ﻏــﺰﻝ خـواجه یِ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺑﺮﻗﺼﯽ

با رقص تنت مــرتعشم کن کـه دوباره
سازی بــزنــم تـا کــه از آغـــاز برقصی

بانـو عسلم در وسط شــور و همـایون
ﺑﺎ ﻧﻐﻤـﻪ ﯼ ﺍﻓﺴﻮﻧﮕـــﺮ ﺷﻬﻨـــﺎﺯ ﺑﺮﻗﺼﯽ