17 آذر 1394

رفتی و هنـــوز در پی دیــدارِ تـــو باشم
از روی وفـــــا باز هـــوادار تـــــــو باشم

تا کی بدوم در پی تـو کــوچه به کـــوچه
تا کی به نهـــان در پسِ دیـوار تـــو باشم

در پـهـــنه ی شب پیرهـــنم را زنـــم آتش
در راه قطاری کــــه فــــداکارِ تـــــو باشم

از دامـــن پُر چین تــو گاهی نکشم دست
زیرا کـــــــه غـریبانه گـــــرفتارِ تــو باشم

یک لحظه زدم زل به دو تا چشم خمارت
یک عمــــر بداحـــوالم و بیمارِ تـــو باشم

ای گل چکنـم این همـــه نازک دلی ات را
می میــــــرم اگـــــر باعث آزار تــو باشم

گفتم کــــــه ببندم سر شب راه خــیالــت
تا آنکه مگــــر گوشه ی افکارِ تـــــو باشم

رنگـــم شده زرد ای عسل از دردِ فقـیــری
هـــرگـز نتوانم کــه خــــــریدارِ تـو باشم