5 مهر 1394

رو به پایان می روم آغـاز را پیدا کنم
تا کـه رمــزی از رمــوزِ راز را پیدا کنم

میروم تا در کنارِ فوجی ازگنجشک ها
با نـــوایِ سمفـــونی آواز را پیــدا کنم

میروم تا بُگذرانم روز وشب را با بنان
می روم تا خـانه ی شهناز را پیدا کنم

ابتدایِ تکنوازی سیم تارم کوک نیست
سعی دارم نغمـه های ساز را پیدا کنم

آن قَــدر پر میزنم در سرزمین باغ گل
تا مگـر گل غنچه هـای ناز را پیدا کنم

بال هـا را رو به بالا بارها وا کــرده ام
هم چنان تا حـالت پــرواز را پیدا کنم

دلگشا را می دوم تا کـوچه ی باغ ارم
یک نفس تا شهره ی شیراز را پیداکنم

راز خود را باعسل بانو گذارم در میان
هــر زمانی جــرأت ابـــراز را پیدا کنم