دسته ها

اشعار پیشنهادی

ﺑﯿـــﭽـﺎﺭﻩ ﻣﻨــــﻢ ﺍﯼ ﺑـﺖِ ﺑﯿــــﺪﺍﺩﮔــﺮِ ﻣــﻦ

0

ﺑﯿـــﭽـﺎﺭﻩ ﻣﻨــــﻢ ﺍﯼ ﺑـﺖِ ﺑﯿــــﺪﺍﺩﮔــﺮِ ﻣــﻦ
زیبــا شـده ای تـا ﮐـــﻪ ﺑﺴـﻮﺯﯼ ﺟﮕــﺮِ ﻣـﻦ

ﺩﺭ ﮐـﻮﭼﻪ ی مـا ای گـلِ خـوشبو ﮔﺬﺭﯼ ﮐﻦ
ﺗﺎ ﺑــﻮﺳﻪ ﺑــﻪ ﭘــﺎﯼ ﺗـــﻮ ﺯﻧﺪ ﭼﺸﻢ ﺗــﺮِ ﻣﻦ

ﺍﻓﺘــﺎﺩﻩ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻟـﺤﻈﻪ ﻧﯿـﻔﺘﺪ
ﺩﯾﮕــﺮ ﺑـﻪ ﺳـــﺮ ﮐــﻮﯼ ﺗﻮ ﮔﺎﻫﯽ ﮔــﺬﺭِ ﻣــﻦ

ﭼﻮﻥ سیل ﺧـﺮﻭﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺒﯽ ﺩﺭبدرم ﮐـﺮﺩ
ﺷﻮﺭﯼ ﮐـﻪ ﺩﺭاﯾﻦ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺁﻣـﺪ ﺑـﻪ ﺳﺮِ ﻣـﻦ

رنگـین بکنـد روســـــری و پیـــــرهـنـت ﺭﺍ
ﺧﻮﻧﯽ ﮐـﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﭼﮑﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﻝ ﻭ ﭘـﺮِ ﻣﻦ

ﺑﺎ اسلحــه ی خنــده ﺑــﺰﻥ ﺿـﺮﺑﻪ ﯼ ﮐﺎﺭﯼ
ﺣـــﺎﻻ ﮐـــﻪ ﻣﻮﺍﻓـــﻖ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ ﺑﺎ ﺿـﺮﺭِ ﻣﻦ

گر ﺩﯾـﺪﻩ ﯼ ﻣـﻦ بـوسه زنـد ﺑﺮ ﺭﺥ ﻣﻬﺘﺎﺏ
ﺁﯾـــﺪ ســر ﺷــﺐ ﺭﻭﯼ ﻋﺴـﻞ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮِ ﻣـﻦ

نظر دهید
لطفا کد تصویر را وارد نمایید

کانال غزل ها
کانال دوبیتی ها
اینستاگرام
فیسبوک

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به علی قیصری می باشد

طراح و برنامه نویس سایت : سهراب قیصری