7 آذر 1392

ﺭﺍﻩ ﻣـﺎ ﺭﻭ ﺑـﻪ ﺳـﺮﺍﺏ ﺍﺳﺖ ﺑﯿـﺎ ﺑﺮﮔﺮﺩﯾﻢ
ﻗﺼﺪ ﻣﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﯼ ﺁﺏ ﺍﺳﺖ ﺑﯿﺎ ﺑﺮﮔﺮﺩﯾﻢ

مـوج ِ طـوفان بـلا از نفس ِ هُـرم کـویر
سمت ما ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﺘﺎﺏ ﺍﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﺮﮔﺮﺩﯾﻢ

ابـر و بـاد و شـررِ صاعقــه پیچیده بهم
آسمان در تب و تـاب است بیا برگردیم

ﮐﻔﺸﻬﺎ ﺗﻨﮓ ﻭ ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﻭ ﻫﻮﺍ غـرق ِﻏﺒﺎﺭ
ره ِ نا رفتـه ﺧـﺮﺍب است ﺑﯿـﺎ ﺑــﺮﮔﺮﺩﯾﻢ

کسی ازدشت ِپر ازخارِ مغیلان نگذشت
وعـده ی ﺩﺍﺭ ﻭ ﻃﻨﺎﺏ ﺍﺳﺖ ﺑﯿﺎ ﺑﺮﮔﺮﺩﯾﻢ

از بداقبالی ما دهکـده غارت شده است
قاضی محکمه ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺳﺖ ﺑﯿﺎ ﺑﺮﮔﺮﺩﯾﻢ

گـرچـه بانـو عسلم همدل و همـراه توام
ترسم از رنج و عذابﺍﺳﺖ ﺑﯿـﺎ ﺑﺮﮔﺮﺩﯾﻢ