31 شهریور 1392

ﺑـﺮﮒ ِ ﺳﺮﻣــﺎ ﺯﺩﻩ ﺩﺭ ﺳﯿﻄــﺮﻩ ﯼ ﭘﺎییـــزﻡ
نتــوان یک نفـس از بستـر غــم بـرخیـزم

خلوتم ﺗﯿﺮﻩ ﻭ ﺗﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺮﺍئی ﺧﺎﻣﻮﺵ
ﮐـــﻮ ﭼﺮﺍﻏﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﯼ ﺷﺐ ﺁﻭﯾـﺰم

ﺁﺳﻤـﺎﻥ در همـــه ﺟـــﺎ ﺭﻧﮓ ِ ﻣﺸﺎﺑــﻪ ﺩﺍﺭﺩ
ﻣـﻦ ﮐـــﻪ ﺍﻗﺒــﺎﻝ ﻧـﺪﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﮐﺠـﺎ ﺑﮕـﺮﯾـﺰﻡ

از زمانی کــه شـدم منقـلب از بـاد خـزان
سطر جـا مانــده ای از شعـرِ ملال انگیزم

چه بلاها که نیامد به سراغـم شب و روز
خستـه از درد و غــم و از ستـم چنگیـزم

ﺁﺧــﺮ ﺍﯼ نیمـه ی گـم گشته ﺑﻔـﺮﻣﺎ ﭼﮑﻨـﻢ
ﺳﺎﻟﻬـــﺎ ﺭﻓـــﺖ ﻭ هنـوزﻡ ﺑﮑﻨﯽ ﭘـــﺮﻫﯿـﺰﻡ

ﭼﻮ ﺣﺒﺎﺑﯽ ﮐﻪ رها ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﻮﺝ
هـــر زمـــانی بروی ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻬـﻢ ﻣﯽ ﺭیــزم

ﺍﯼ ﻋﺴﻞ، نازک و آهسته ســراغم تـو بیا
که مـنِ شب زده از غصـه و غـــم ﻟﺒﺮﯾﺰﻡ