2 شهریور 1392

دامنـت پُــرچـین ﺷــﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ
سبـز و عطرآگین ﺷـﺪﻩ ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ

آن کــه امیـــدی نـداشت از الفتت
اندکی خوش بین شده این روزها

آن قَـــدر خــوبی کـه حس بودنت
باعـث ِ تسکیـن شــده ایــن روزها

طول و عرض باغ فروردین پُـر از
میخـک و نسـرین شده این روزها

سـرزمــین ِ سبـز ِ ﮔﻨــــﺪمـــزﺍﺭ ها
جای ِ ﺑﻠــﺪﺭﭼــﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ

در نبودت ﻗﻬﻮﻩ ﺑﺎ ﻏﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﯾﻢ
ﺳﻬﻢ ﻣـﺎ ﻫـﻢ ﺍﯾـﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ

ای عسل بانوی ِ مـن کنـدوی شعر
ﭼﻮﻥ ﻟﺒﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ