24 تیر 1392

بیا ای گل که از بوی تو مستم 

مثال سایه دنبال تو هستم

هنوز از روی مردی پایبندم

به پیمانی  که اول با تو بستم