24 تیر 1392

شبی جام و شرابی رو براه کرد

ز لبخندی دل و دین را تباه کرد

چو گردیدم  کنارش مست و مدهوش

در آغوشش مرا غرق گناه کرد