24 تیر 1392

چه سفاکانه ظالم با سر انگشت

به رگبار مسلسل لاله را کشت

نیامد بر گلویش آه‌ِ گرمی

به جز خونی که بیرون می زد از پشت