24 تیر 1392

تو را گیرم شبی ای گل در آغوش

شوم از بوی زلفت مست و مدهوش

تنت را بو کنم چون مشک و عنبر

که از بویت شود غمها فراموش